Dialog s veřejností

Informujeme a odpovídáme na vaše dotazy

Jak na české, tak i na německé straně aktivně vytváříme a nabízíme platformy pro dialog se všemi zúčastněnými stranami. Na české straně se platforma jmenuje Projekt: Dialog.

Úspěšné realizaci velkého a důležitého infrastrukturního projektu jakým nová trať Drážďany – Praha bezesporu je, musí předcházet (a po celou dobu ji také doprovázet) transparentní předávání informací o jednotlivých krocích takového projektu a veřejná debata. Pokud se dotčená veřejnost do dialogu zapojí už v rané fázi, můžeme společně nacházet řešení, zlepšit plánování tras a tím i přizpůsobit celý projekt v rámci přípravy, abychom předešli nedorozumění a střetům. 

DIALOG v České republice – kraje a obce mají klíčovou roli

Při hledání koridoru pro novou vysokorychlostní trať jsou pro nás dotčené obce nejdůležitějšími partnery (nezapomínáme však ani na širokou veřejnost). Spolu s nimi zpracováváme jejich požadavky tak, aby došlo k funkčnímu propojení regionálních center prostřednictvím všech druhů dopravy, nejen železnice. Zástupce krajů a jejich obcí aktivně zveme do diskusí o finální trase trati. O ní rozhodují jednotlivé kraje, na základě námi zpracované dokumentace. Finální trasu, po rozhodnutí krajského zastupitelstva, představíme zástupcům místních samospráv a veřejnosti. Jedině na základě společné diskuse můžeme následně zohlednit místní vazby, začlenění trasy do krajiny a připravit potřebná ochranná opatření.

DIALOG v České republice II – co na to veřejnost?

Správa železnic pořádá pravidelná setkání s veřejností podél trasy vysokorychlostní tratě, kde máme možnost sdílet s místními obyvateli detailní informace o projektu, jeho přínosy a možné dopady do okolní krajiny. V rámci setkání jsme připraveni odpovídat na veškeré dotazy.

Pro veřejnost také pořádáme prezentační dny v informačních centrech v Ústí nad Labem a v Praze, kde přibližujeme různá témata související s novými vysokorychlostními tratěmi. Další informace nabízíme veřejnosti v mobilním informačním centru tzv. VRTmobilu.

Setkání s veřejností, Správa železnic, státní organizace

Jak se mohu zapojit?

V současnosti jsme teprve ve fázi přípravy projektu. Při aktualizaci zásad územního rozvoje sbíráme připomínky všech dotčených institucí, úřadů, spolků, obcí a občanů tak, abychom je v co nejširší možné míře zahrnuli do projektu.

Pokud byste chtěli vznést připomínky k navrhované trase nebo k technickému řešení nové vysokorychlostní trati ve vašem okolí, obraťte se v první řadě na zastupitelstvo nebo starostu vaší obce, který je v úzkém kontaktu se Správou železnic ohledně dalšího plánování. 

Veřejná setkání s Deutsche Bahn 

Od dubna 2019 pořádá Deutche Bahn přibližně každých šest měsíců "Dialogue Forum". Na něm informuje obyvatele o průběhu projektu, odpovídá na jejich dotazy a diskutuje o různých aspektech a výzvách nové železniční trati Drážďany – Praha. Zároveň se zde snaží zjistit, které otázky jsou pro obyvatele regionu důležité. O každém setkání je možné nalézt na níže uvedených webových stránkách prezentaci a zápis.

Prostor pro detaily: Fórum dialogu a pracovní skupiny

Fórum dialogu je typické pro projednávání v rámci přípravné fáze zejména v Německu. Účastní se ho zástupci železniční správy, obcí, zájmových skupin, občanských iniciativ, orgánů ochrany životního prostředí, soukromého sektoru a dalších zúčastněných stran.

Dialog s občany v Německu

Deutsche Bahn v pravidelných intervalech pořádá diskuse s občany, které probíhají online nebo přímo v místě dotčených obcí.

Project manager Kay Müller is talking to two people during a dialogue event for Dresden - Prague, all are formally dressed and the mood is positive.
Projektový manažer Kay Müller diskutuje s veřejností, DB AG

Přijďte za námi osobně

Zjistěte, jaké akce se chystají a kde si můžete osobně prohlédnout všechny podrobnosti o nové vysokorychlostní trati.

Well-attended room in the Heidenau information centre, where several visitors interact with each other and with the information material on display.
Infocentrum v Heidenau, DB AG

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Cílem Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je koordinace a podpora příprav a realizace projektu nového železničního spojení mezi Prahou a Drážďany. Jeho členové – Česká republika, Svobodný stát Sasko, okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory, Ústecký kraj – podporují projekt technicky, organizačně a také komunikačně. Mezi činnosti ESÚS patří mimo jiné i forma doprovodných šetření v rámci projektů INTERREG s cílem vypracovat velmi detailní podklady (např. v oblasti geologie, zkoumání možných dopadů dopravy atd.).