Hluk a vibrace

DB a SŽ sdílejí a uplatňují své zkušenosti

Při výstavbě nové trati Drážďany-Praha bude podél železničních tratí instalována nejmodernější protihluková ochrana.

Jsme si vědomi obav obyvatel v okolí trati z hluku a vibrací. Na obou stranách hranice budeme plně respektovat právní rámce stanovené místní legislativou. V České republice je právní rámec stanoven nařízením vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě Německa se jedná o 16. novelu spolkového zákona o kontrole imisí (BlmSchG), která musí být aplikována na všechny nové nebo modernizované železniční tratě.

Graphic shows the noise limits in the Czech Republic day/night.
Maximální přípustná úroveň hluku den/noc v České republice

Využití moderních technologií

Kombinace všech vhodných opatření a dialogu s občany dotčených obcí a měst povede k maximálnímu možnému utlumení hluku i vibrací.

Hluk

V obou zemích konzultujeme všechna protihluková opatření se zástupci obcí a veřejností před jejich samotnou realizací. Zpracované hlukové studie určí jejich nezbytný rozsah.


Hluk vznikající při provozu vysokorychlostní trati je jiné povahy než hluk vznikající na té běžné. Většinou je způsoben aerodynamickým odporem při vysoké rychlosti.

Graphic showing two pillars of noise protection of the new line Dresden - Prague: on infrastructure and on the vehicle.
Dva hlavní pilíře protihlukové ochrany, DB InfraGO AG

Využití nových technologií jak při pokládání kolejí, tak při výrobě podvozků vysokorychlostních vlaků, mechanický hluk, který všichni známe z konvenčních vlaků již mnoho let, potlačí.

Kromě výše uvedeného jsou k dispozici dva druhy protihlukových opatření k ochraně obyvatel a životního prostředí. Aktivní opatření jako technologicky moderní vozy s kompozitními brzdami hluk snižují, pasivní jako protihlukové bariéry, stěny a zelené pásy ho pohlcují. K pasivním opatřením patří i ta individuální, například zvukotěsná okna.

 

Vibrace

Podobně jako hluk vnímají obyvatelé jako potenciální riziko i vibrace v půdě. Samotná konstrukce vysokorychlostní trati, použití kolejnicových tlumičů, pružných podkladních rohoží nebo mostních tlumičů takové zatížení sníží.

Na obou stranách hranice již byly a nadále budou prováděny průzkumy půdy a podloží, které mají ukázat potenciální rozsah a přenos vibrací v půdě. V závislosti na výsledcích budou před zahájením provozu na trati provedena opatření k zamezení šíření vibrací. Ve spolupráci s místními obcemi budou vždy přizpůsobena konkrétnímu místu, aby bylo dosaženo maximálního účinku.

Close up picture of tracks at dalight with installed rail dampers.
Pokud vlak způsobuje vibrace kolejí, kolejnicový tlumič snižuje její pohyb, a tím i vydávaný zvuk. Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben