Ochrana životního prostředí 

Chráníme přírodu a snižujeme emise CO2

Není možné se zcela vyhnout dopadům nové tratě na životní prostředí a obyvatele, a proto řešení těchto aspektů ve prospěch přírody a svého okolí představuje jeden ze stěžejních bodů projektu.  

Německo
Obě země mají nastavené přísné právní normy, které obě země musí a budou respektovat. Například německý Zákon o ochraně přírody a krajiny (Spolkový zákon o ochraně přírody - BNatSchG) nastavuje pravidla tak, aby se ochránila místa výskytu živočišných a rostlinných druhů. Zákon o ochraně před škodlivými vlivy na životní prostředí způsobenými znečištěním ovzduší, hlukem, vibracemi a jim podobnými procesy (Spolkový zákon o kontrole imisí - BImSchG) zase nastavuje limity hluku, vibrací, elektromagnetických polí a pevných částic.

Česká republika
V České republice posuzujeme dopady projektu nové vysokorychlostní železnice na životní prostředí na několika úrovních a v rámci platné legislativy po celou dobu přípravy:

  • Nejprve se zpracovává technicko-provozní studie, inženýrsko-enviromentální analýza a územně-technická studie.
  • Poté přijde na řadu politika územního rozvoje včetně SEA (vlivy koncepce na životní prostředí)
  • Pak se zpracovává studie proveditelnosti při výběru vhodné trasy.
  • Následně se při aktualizaci územně plánovací dokumentace kraje, tzv. zásad územního rozvoje (ZÚR), podrobněji posuzují vlivy koncepce na životní prostředí (SEA).
  • A konečně se při přípravě podrobného technického řešení posuzují vlivy stavby na životní prostředí, tzv. hodnocení EIA, které zahrnuje několik dalších průzkumů. Při něm se posuzují vlivy plánovaných staveb na veřejné zdraví a životní prostředí, včetně vlivů na živočichy, rostliny, půdu, vodu, ovzduší a veřejné zdraví.
  • Od roku 2024 se bude pořizovat tzv. Jednotné environmentální stanovisko.
On a clear day, a lengthy red freight train, travels through a lush green landscape. The scenery consists of forested areas along the edges and a blue river.
DB AG / Frank Barteld

Mapujeme přírodu

S naším týmem pro ochranu přírody a druhů zkoumáme a mapujeme všechny živočichy a rostliny, které žijí v příslušných oblastech.

S naším týmem pro ochranu přírody a druhů zkoumáme a mapujeme všechny živočichy a rostliny, které žijí v příslušných oblastech.

Zmapováním získáváme podrobné informace o jejich výskytu. Podrobně zaznamenáme lokality výskytu rostlin a živočichů, prozkoumáme jejich vztahy a vazby v rámci těchto ekosystémů, životní podmínky a dostupnost potravy.

Výsledkem tohoto procesu bude specifická zpráva, která přinese zmapování každé oblasti. V úzké spolupráci s orgány ochrany přírody a odborníky potom společně vypracujeme opatření na ochranu volně žijících živočichů.

Určité obzvláště citlivé oblasti jsou jasně označeny, abychom zajistili absolutní zákaz jakýchkoliv stavebních prací.

Opatření redukující zásahy do životního prostředí ve společnostech DB Netz AG a Správě železnic

V některých případech se v určité oblasti nelze vyhnout zásahům do ekosystému. Tehdy dočasně přemístíme živočichy a rostliny, abychom je ochránili před poškozením. Po dokončení stavebních prací budou navráceny do jejich původních prostředí. Naším cílem je zachování ekologické rozmanitosti a hojnosti přírody. Pokud by tedy přesídlení rostlin a živočichů vedlo k tomu, že jejich životní podmínky nebudou dostačující, postaráme se o to, abychom našli vhodné prostředí v blízké oblasti.

 

Ochrana vody a vodních zdrojů na Správě železnic

Návrh trasy (zejména technické řešení) musí respektovat hydrogeologické podmínky v zasaženém území. V úrovni základního návrhu však nedokážeme posoudit všechny možné vlivy. V průběhu další přípravy proto provedeme hydrogeologický průzkum. Ten zahrnuje nejen průzkum běžných podmínek na zasaženém území, ale také analyzuje odtokové podmínky při extrémních srážkách.

Získané údaje promítneme do návrhu technického řešení v určených místech. V případě výstavby tunelu je například navrženo těsnění ostění tunelu s ohledem na místní podmínky. V případě zemních prací (zejména zářezů) navrhneme vhodné úpravy svahů a dostatečně nadimenzujeme odvodnění.

V případě škody na vodních zdrojích, u něhož bychom nedokázali technickým opatření zajistit jeho funkci, bude požadována náhrada.

A tranquil river amidst a green landscape of forests and meadows after sunrise. The sun has just risen, casting warm and soft light, while the air carries a slight haze.
DB AG / Volker Emersleben