Zásady ochrany osobních údajů

Stav: říjen 2023

Užívání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Chcete-li však prostřednictvím našich webových stránek využívat určité služby naší společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné, avšak pro takové zpracování neexistuje žádný právní základ (např. plnění smluvního ujednání), požádáme vás nejprve o souhlas. V tomto dokumentu vás informuje o tom, jaké údaje od vás shromažďujeme, jak je užíváme a jak můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

1. Informace o shromažďování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o shromažďování osobních údajů při užívání našich webových stránek. Osobními údaji jsou veškeré údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

Společnost DB InfraGO AG, se sídlem Adam-Riese-Str. 11-13, 60327 Frankfurt nad Mohanem, shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje jako správce.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Dr. Marein Müller.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů na stránkách https://www.dresden-praha.eu, kontaktujte nás:

DB InfraGO AG
Natalie Klein
Stakeholder management, I.NI-SO-T 4
Salomonstr. 21
04103 Leipzig
E-Mail: dresden-prag@deutschebahn.com

Pro případy, kdy pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme smluvní poskytovatele nebo bychom chtěli vaše údaje užít pro reklamní účely, jsou příslušné postupy popsány níže. Uvádíme zároveň specifická kritéria pro dobu uchovávání údajů. 

2. Shromažďování a užívání osobních údajů (účely zpracování a právní základ)

V této části naleznete popis osobních údajů shromažďovaných v souvislosti s konkrétními účely zpracování.

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro konkrétní účely. Ty mohou vyplývat z technických nutností, smluvních požadavků nebo výslovných požadavků uživatelů.

Z technických důvodů musí být při návštěvě webových stránek https://www.dresden-praha.eu shromažďovány a ukládány určité údaje, jako je datum a doba trvání návštěvy, navštívené stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a typu operačního systému a webová stránka, ze které nás navštívíte.

 Účely zpracování:

 • Žádosti o kontakt a komunikace.
 • Poskytování komentovaných prohlídek, informačních akcí, online nástrojů pro schůzky a akcí.
 • Sledování (např. shromažďování statistik, řízení remarketingových kampaní, používání souborů cookie).

Právní základ (oprávnění dle čl. 6 GDPR)

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování údajů, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování údajů, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nebo protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Vztahuje-li se na naši společnost zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V ojedinělých případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v naší společnosti zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by byly předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. V takovém případě by zpracování údajů probíhalo na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. A konečně, operace zpracování údajů by mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tento právní základ se užívá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce údajů (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

Předávání do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi, tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), nebo pokud ke zpracování dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním nebo předáváním údajů jiným osobám, orgánům nebo společnostem, bude zpracování probíhat výhradně v souladu se zákonnými požadavky.

V případě výslovného souhlasu nebo smluvně nebo zákonem požadovaného předání zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, smluvní povinností na základě takzvaných standardních doložek EU o ochraně, a to za předpokladu, že existují certifikace nebo závazné interní předpisy o ochraně osobních údajů v souladu s článkem 44-49 GDPR.

Doba uchovávání údajů

Pokud jde o dobu uchovávání vašich shromážděných údajů, podrobnější informace naleznete v jednotlivých nabídkách. Je-li z právních důvodů vyžadováno uchovávání po delší dobu, omezíme do uplynutí příslušných lhůt zpracování vašich údajů a poté je vymažeme.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Uvedeme, zda jsme povinni poskytnout osobní údaje třetím osobám, jako jsou orgány veřejné správy nebo soukromé organizace.

Shromažďované údaje

V této části naleznete popis osobních údajů shromažďovaných v souvislosti s konkrétními účely zpracování.

Příjemci / kategorie příjemců

V této sekci naleznete všechny příjemce osobních údajů shromážděných v souvislosti s konkrétními činnostmi zpracování.

Práva subjektů údajů

V této sekci naleznete popis vašich práv jako subjektu údajů ve vztahu ke konkrétním činnostem zpracování vašich osobních údajů. V tomto ohledu budete mít k dispozici více informací o individuálním nastavení a možnostech kontaktu u jednotlivých služeb.

Automatizované rozhodování a profilování

V souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů vás budeme informovat, jakmile provedeme automatizované rozhodovací procesy, včetně profilování, a poskytneme vám srozumitelné informace o užité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

3. Funkce a nabídky našich webových stránek

Nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte obecně poskytnout další osobní údaje, které k poskytování příslušné služby užíváme a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování osobních údajů.

V některých případech využíváme ke zpracování vašich osobních údajů externí poskytovatele služeb. Ti byli námi pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím osobám, nebude-li splněn požadavek povolení podle článku 6 GDPR. Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám například v případě, že nabízíme smlouvy nebo podobné služby společně s partnery. Podrobnější informace obdržíte při poskytnutí svých osobních údajů nebo v popisu nabídky níže.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, v nichž mohou být uloženy osobní údaje. Soubory cookie mohou být při přístupu předány webové stránce a umožňovat tak identifikaci uživatele. Soubory cookie pomáhají usnadnit návštěvníkům užívání webových stránek.

Rozlišujeme mezi soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro technické funkce webových stránek, a soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné pro technickou funkci webových stránek.

Chceme vám dát možnost učinit informované rozhodnutí ve prospěch nebo proti užívání souborů cookie, které nejsou nezbytně nutné pro technické funkce webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete soubory cookie užívané pro reklamní účely, budete se vám zobrazovat reklama, která bude méně zohledňovat vaše zájmy. Webové stránky však budete moci využívat v plném rozsahu.

Níže naleznete informace o typu a rozsahu užívání cookies na našich webových stránkách:

Užívání našich webových stránek je obecně možné bez souborů cookie, které neslouží technickým účelům. Můžete proto zabránit sledování aktivity pomocí souborů cookie ve svém prohlížeči (do-not-track, seznam ochrany před sledováním) nebo zakázat ukládání souborů cookie třetích stran. Pokud jste o toto výslovně nepožádali, doporučujeme, abyste soubory cookie uložené ve vašem zařízení pravidelně kontrolovali.

Poznámka: Vymažete-li veškeré soubory cookie, budou odstraněny také všechny soubory cookie s informací o vašem nesouhlasu, což znamená, že budete muset znovu uplatnit všechny své deklarované námitky.

Soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro užívání webových stránek: Relační soubor cookie

Náhodně vygenerované jedinečné identifikační číslo, tzv. ID relace, je uloženo v relačním souboru cookie. To je nutné k uložení stavu přihlášení. Relační soubory cookie užívané na stránkách https://www.dresden-praha.eu/ server po ukončení relace vymaže.

 Informace o tom, jak spravovat soubory cookie (včetně deaktivace) v nejběžnějších prohlížečích, naleznete na níže uvedených odkazech:

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

3.1 Informativní užívání webových stránek

Užíváte-li naše webové stránky pouze pro informační účely (pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace), shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (protokol serveru). Nadále používáme funkční soubory cookie, abychom umožnili základní funkce, jako je procházení stránek a přístup do chráněných sekcí. Webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat. Pokud si přejete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost.

Shromažďované údaje

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časových pásem vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Množství přenesených dat v každém případě
 • Webová stránka, ze které požadavek pochází
 • prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Poskytovatel internetových služeb přístupového systému

 

Účely zpracování

Společnosti DB InfraGO AG a Basilicom GmbH užívají protokolový soubor serveru ke sledování technického provozu těchto webových stránek. Funkční soubory cookie jsou nutné k tomu, abychom vám mohli naše online služby zpřístupnit bez omezení.

Právní základ

Právním základem pro používání protokolu serveru a funkčních souborů cookie je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Příjemci / kategorie příjemců

Příjemci shromážděných údajů jsou společnosti DB InfraGO AG a Basilicom GmbH.

Předávání do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Doba uchovávání údajů

Soubor protokolu serveru je uložen po dobu 14 dnů.

Funkční soubory cookie jsou uloženy po dobu trvání aktuální relace.

Práva subjektů údajů

Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly do vašeho počítače, budete požádáni o deaktivaci příslušné možnosti v nastavení systému vašeho prohlížeče. Uložené soubory cookie lze smazat v systémových nastaveních prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

 

3.2 Zpravodaj

Zájemci se mohou přihlásit k odběru našeho elektronického zpravodaje (newsletteru).

Níže vás informujeme o obsahu našeho rozesílacího seznamu a také o postupu registrace a odesílání. Informujeme vás také o postupech statistického vyhodnocení a vašich právech vznést námitku. Přihlášením k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.

Obsah zpravodaje: Zpravodaje, e-maily a další elektronická oznámení s obchodními sděleními (dále jen „zpravodaj“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo se zákonným zmocněním. V případě, že je při registraci k odběru zpravodaje konkrétně popsán jeho obsah, je to rozhodující informace pro souhlas uživatele. Jinak naše zpravodaje obsahují informace o našich službách a o nás jako společnosti.

Dvojité přihlášení k odběru a záznam o odběru:

Přihlášení k odběru našeho zpravodaje vyžaduje dvojí potvrzení. To znamená, že po samotné registraci obdržíte e-mail s žádostí o její potvrzení. Toto je nezbytné k tomu, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pomocí e-mailových adres jiných osob. Přihlášení k odběru zpravodaje se protokoluje, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje rovněž zaznamenání času registrace.

Úspěšnost našeho zpravodaje měříme a jeho rozesílání řídíme pomocí technologií Sendinblue, což je služba poskytovaná společností Sendinblue GmbH, Köpenickerstrasse 126, 10179 Berlín, Německo. Za tímto účelem jsou vaše údaje přenášeny na servery společnosti Sendinblue v Německu. Za tímto účelem byla se společností Sendinblue uzavřena smlouva o zpracování objednávek.

Shromažďované údaje

 • E-mailová adresa (povinné)

Účely zpracování

Zadané údaje užíváme pouze za účelem a v souvislosti s poskytováním a zasíláním zpravodajů, e-mailů a dalších elektronických oznámení s obchodními sděleními.

Úspěšnost rozesílaného zpravodaje se měří na úrovni cílové e-mailové adresy. Ve vztahu k této e-mailové adrese je možné sledovat, zda byl zpravodaj otevřen a na které odkazy na naše webové stránky bylo kliknuto.

Právní základ

Zpravodaj je zasílán na základě souhlasu příjemce podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 písm. 3 německého zákona o nekalé soutěži (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) nebo, pokud souhlas není nutný, na základě našich oprávněných zájmů přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 německého zákona o nekalé soutěži.

Protokolování procesu registrace je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme zájem k zasílání zpravodajů užívat uživatelsky přívětivý a bezpečný systém, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak očekáváním uživatelů a také nám umožňuje poskytnout důkaz o souhlasu.

Příjemci / kategorie příjemců

Příjemcem shromažďovaných údajů je společnost DB InfraGO AG.

Předávání do třetích zemí

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Doba uchovávání údajů

Pokud nepotvrdíte přihlášení k odběru zpravodaje, budou vaše údaje po uplynutí platnosti potvrzovacího odkazu vymazány. Ve všech ostatních případech budou vaše údaje uloženy, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Odhlášené e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů uchovávat po dobu až tří let, než je vymažeme, abychom mohli prokázat, že byl dříve udělen souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účely obrany proti případným nárokům. Individuální žádost o výmaz je možné podat kdykoli, pokud je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

 Práva subjektů údajů

Odhlášení z odběru zpravodaje – z odběru našeho zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit, tj. odvolat svůj souhlas. Na konci každého zpravodaje najdete odkaz pro odhlášení z jeho odběru.

Máte-li dotazy týkající se uchovávání dat, obraťte se na dresden-prag@deutschebahn.com

3.3 Kontaktování e-mailem, telefonicky nebo faxem

Návštěvníci našich webových stránek mají několik možností, jak nás kontaktovat prostřednictvím svého e-mailového programu, telefonicky nebo faxem.

Vezměte prosím na vědomí, že e-maily obecně nejsou zasílány v šifrované podobě a naši zákazníci si musí šifrování zajistit sami. Nemůžeme proto převzít žádnou odpovědnost za přenosovou cestu dotazu mezi odesílatelem a doručením na náš server, a proto doporučujeme použít poštovní kontakt.

Shromažďované údaje

 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Faxové číslo
 • Zpráva

 Účely zpracování

Údaje, které zadáte, použijeme pouze za účelem zodpovězení vašeho dotazu.

Právní základ

Právním základem pro zpracování vašeho kontaktního dotazu je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Příjemci / kategorie příjemců

Příjemce shromážděných údajů je uveden u příslušné e-mailové adresy, telefonního čísla nebo faxového čísla.

Předávání do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Doba uchovávání údajů

Pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním, budou vaše údaje po zodpovězení vašeho dotazu vymazány.

Práva subjektů údajů

Máte-li dotazy týkající se uchovávání dat, obraťte se na dresden-prag@deutschebahn.com

 

4. Šifrování SSL a TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, užívají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v adresním řádku.

Je-li aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí osoby.

5. YouTube

Pro integraci videí používáme poskytovatele YouTube. Služba YouTube je provozována společností YouTube LLC se sídlem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube je zastoupena společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na některých našich webových stránkách užíváme zásuvné moduly poskytovatele YouTube LLC. Když vstoupíte na naše stránky, které obsahují takový zásuvný modul, naváže se spojení se servery YouTube. Tím server YouTube obdrží informaci, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste na YouTube přihlášeni jako člen, přiřadí společnost YouTube LLC tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při použití zásuvného modulu, např. kliknutím na tlačítko Start u videa, jsou tyto informace rovněž přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu.

Další informace o zpracování osobních údajů a informace o jejich ochraně společností YouTube LLC (Google LLC) naleznete na adrese: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Účel zpracování:

Účelem zpracování je poskytování obrazových dat v rámci naší online prezentace.

Právní základ:

Právním základem pro užívání YouTube je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Příjemci / kategorie příjemců:

Příjemcem údajů je společnost YouTube LLC (Google LLC).

Předávání do třetích zemí:

Osobní údaje jsou přenášeny na servery v USA k uložení.

Doba uchovávání údajů:

Údaje, které jsme odeslali a které jsou propojeny se soubory cookie, ID uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID, jsou automaticky vymazány po 14 měsících. Údaje, které dosáhly konce doby uchovávání, jsou automaticky mazány jednou za měsíc.

Práva subjektů údajů:

Přiřazení k vašemu účtu můžete zabránit tím, že se před užitím našich webových stránek odhlásíte ze svého uživatelského účtu Google a vymažete příslušné soubory cookie společnosti Google LLC. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tím, že zabráníte ukládání souborů cookie příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Dovolujeme si však upozornit, že v takovém případě možná nebudete moci využívat funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Zabránit shromažďování a zpracování údajů generovaných souborem cookie a údajů souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google LLC můžete také tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče.

Více informací naleznete na adrese: https://www.youronlinechoices.com/de/

Povolte přehrávání externích médií.

6. Analýza dat Bahn X Analytics

Pokud jste udělili souhlas, užívá se na této webové stránce centrální analytický nástroj Deutsche Bahn. Další informace o analytickém nástroji a ochraně osobních údajů ve společnosti Deutsche Bahn AG naleznete na adrese

https://consentlayer.deutschebahn.com/consentlayer-de/Datenschutzhinweise-der-Deutschen-Bahn-AG-zur-Analyse-von-Daten-7749776

Jaká práva mají uživatelé?

 • Můžete si vyžádat informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme.
 • Můžete požádat o opravu, výmaz a omezení zpracování (blokování) vašich osobních údajů, pokud je to právně přípustné a možné v rámci stávajícího smluvního vztahu.
 • Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro společnost DB InfraGO AG je:

Hesenský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden.

 • Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy (přenositelnost údajů).
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat stejným způsobem, jakým jste jej udělili. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním.
 • Proti zpracování údajů můžete vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, je-li zpracování údajů založeno na našich oprávněných zájmech nebo je nezbytné pro plnění veřejného úkolu.

Chcete-li uplatnit svá práva, jednoduše zašlete dopis poštou na adresu DB InfraGO AG, Natalie Klein (I.NI-N-T 4), Salomonstr. 21, 04103 Leipzig nebo e-mailem na adresu: dresden-prag@deutschebahn.com

Proti zpracování údajů můžete vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

Dochází k automatizovanému rozhodování a profilování?

V souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů vás budeme informovat, jakmile provedeme automatizované rozhodovací procesy, včetně profilování, a poskytneme vám srozumitelné informace o užité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů přizpůsobujeme změnám funkcí a změnám právních situací. Proto doporučujeme, abyste si Zásady ochrany osobních údajů v pravidelných intervalech znovu přečetli. Je-li vyžadován váš souhlas nebo části Zásad ochrany osobních údajů obsahují ustanovení smluvního vztahu s vámi, budou změny provedeny pouze s vaším souhlasem.

 

7. Informace, výmaz, oprava, omezení zpracování, právo vznést námitku, přenositelnost údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • Právo na přístup,
 • právo na opravu nebo výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů.

V takovém případě se obraťte na organizaci odpovědnou za zpracování údajů:

K uplatnění vašich práv stačí dopis:

E-mail: dresden-prag@deutschebahn.com

(viz naše právní upozornění)

 

8. Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich osobních údajů

8.1.

Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.

8.2.

Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na zvážení zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Tak je tomu zejména v případě, že zpracování není nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, což je uvedeno v následujícím popisu funkcí. Při uplatnění takové námitky vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom nadále neměli zpracovávat vaše osobní údaje způsobem, jakým jsme tak činili. V případě vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování údajů buď přerušíme nebo upravíme, nebo vám prokážeme naše závažné důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

8.3.

Proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat můžete kdykoli vznést námitku. O své námitce proti reklamě nás můžete informovat pomocí následujících kontaktních údajů:

E-mail: dresden-prag@deutschebahn.com

(viz naše právní upozornění).

 

9. Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

Máte také právo stěžovat si u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Příslušným dozorovým úřadem pro společnost DB InfraGO AG je:

Hesenský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden

Návštěvník: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Tel: 0611/1408-0, fax 0611/1408-900 nebo -901, web: www.datenschutz.hessen.de, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 

10. Změna těchto Zásad ochrany osobních údajů

Společnost DB InfraGO AG si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto Zásady ochrany osobních údajů v rozsahu, jaký vyžaduje probíhající technický vývoj v oblasti IT a internetu.

 

11. Původ obrázků

Každý obrázek obsahuje informaci o autorství.

Podle § 15 a § 19 písm. a) německého zákona o autorských právech (Urheberrechtsgesetz) náleží všechna ostatní práva k vizuálním prvkům užitým na těchto webových stránkách společnosti DB InfraGO AG.