FAQ

Otázky a odpovědi

Výstavba nové železniční trati samozřejmě vyvolává mnoho otázek. Zde, na jednom místě a přehledně odpovídáme na vaše nejčastější dotazy týkající se nové trati z Prahy do Drážďan.

Hluková zátěž v žádném případě nebude vyšší než z dosud provozovaných konvenčních tratí. Na stávajících tratích je platná úroveň hlukové zátěže dle stávajících pravidel. Na nově budovaných vysokorychlostních tratích platí nižší hlukové limity než u tratí stávajících.

Plánujeme, postavíme a budeme provozovat technologicky modernější trať, než je většina současných konvenčních tratí. Nové technologie a konstrukce nákladních vlakových souprav významně pomohou snížit hluk oproti vlakům, které dnes můžete běžně potkat na české železnici. Jako jeden příklad za všechny – kompozitní brzdový systém, který při brzdění neskřípe.

Je to především zákon O ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a také Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nezáleží kolik kolejí v daném místě nebo dokonce po celé délce trati postavíme, stejně jako kolik vlakových souprav po nich pojede. Hlukové limity musí být dodrženy v každém okamžiku a při každém počtu vlaků. Veškerá protihluková opatření budou svým rozsahem přímo úměrná hustotě provozu v daném úseku tratě.

V rámci procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA) vznikne i hluková studie. Ta detailně popíše každý jeden pozemek podél trati a úroveň hlukové zátěže na něm. Každý občan se na ni bude moci podívat a uvidí nejen svůj byt či dům, ale všechny předmětné stavby podél celé délky trati.

Ano, každý občan může zasílat své připomínky v procesu EIA na Ministerstvo životního prostředí a aktivně se tak účastnit veřejného projednání. Dokonce již před zahájením procesu EIA (předpokládáme jeho zahájení v roce 2024 nebo 2025) při projednávání aktualizace Zásad územního rozvoje, může každý občan zaslat své připomínky na místně příslušný krajský úřad.

Ano, ve chvíli, kdy Ministerstvo životního prostředí v souladu se zákonem rozhodne, to znamená, že vydá tzv. závazné stanovisko EIA, jsou parametry uvedené v tomto stanovisku nepřekročitelné. A to jak ve fázi výstavby, tak provozu tratě. Všechny úřady se jím musí řídit v navazujících řízeních a Správa železnic je musí splnit.

Správa železnic aktivně komunikuje jak se starosty dotčených obcí, tak s jejich zastupiteli a pochopitelně i přímo s občany. Ať již prostřednictvím mobilního informačního centra (VRTmobilu), které zajíždí přímo do jednotlivých obcí, nebo v kamenných informačních centrech na hlavních nádražích v Ústí nad Labem a Praze, či prostřednictvím veřejných setkání, která se konají všude, kde o ně obce projeví zájem. V neposlední řadě všechny informace můžete nalézt na https://www.spravazeleznic.cz/VRT.

Na území ČR budou z hlediska provozu existovat 2 odlišné úseky.

První z Prahy do Litoměřic. Zde budou jezdit vlaky rychlostí až 320 km/h. Budou to výhradně vlaky osobní a v době nočního klidu na železnici, tedy mezi 23:00 – 05:00 bude provoz na trati zcela přerušen. Na této trati budou jezdit i vlaky o nižší rychlosti, zhruba do 250 km/h, které sem budou převedeny ze současné tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Děčínem (trať 090). Jde především o rychlíky Labe, Krušnohor a další spoje např. směrem na Most. Zjednodušeně, každých zhruba 5 minut, zde projede jeden vlak.

Druhý úsek – od Litoměřic na státní hranici. Zde budou osobní vlaky jezdit rychlostí zhruba 200 km/h (v tunelech pak až 250) a doprava na těchto tratích bude kombinovaná, tedy jak osobní, tak nákladní. Nákladní vlaky budou jezdit rychlostí do 120 km/h.

Zprovozněním nové trati dojde k rozložení zátěže mezi novou trať  a stávající trať. To mimo jiné, umožní vyšší četnost osobních vlaků pro regionální spoje. Organizátoři dopravy tak případně mohou navýšit kapacitu pro ranní a odpolední spoje, které využívají obyvatelé Středočeského kraje pro dojezd do práce v hlavním městě.

Prostupnost krajiny zachováme. Již v tuto chvíli projektanti pracují se všemi viditelnými silnicemi, cestami, vodními toky, ale i migračními trasami zvěře. Aktivně oslovujeme každou obec s dotazy, zda existují další trasy, které obyvatelé využívají, ale nejsou zachyceny v žádných mapových podkladech, a také ptáme i na plány do budoucna. Např. kde obec plánuje v budoucnu cyklostezky, další propojky se sousední obcí aj. Všechny tyto silnice, cesty a cestičky jak pro lidi, tak pro zvířata zachováme.

Podle našich odhadů nebude cestování „rychlovlakem“ dražší, než vlaky kategorie EC či IC. Cena jízdenek by tak měla být srovnatelná s vlaky typu Pendolino. Konečnou cenu však nebude určovat Správa železnic, ale konkrétní dopravci, kteří budou na trati provozovat vlakové spoje.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?

Kontaktujte nás napřímo prostřednictvím e-mailu. 

Poslat e-mail